ประวัติของเรา

ไม่นานหลังจากเกิดสึนามิปี 2004 องค์กรได้ย้ายไปที่จังหวัดพังงา เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินให้กับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมาก

มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2000 ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ องค์กรการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาระดับรากหญ้า (GHRE) หลังจากเหตุการณ์สึนามิปี 2004 องค์กรย้ายไปจังหวัดพังงาเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินให้กับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าจากเหตุการณ์สึนามิที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมาก ตั้งแต่นั้นมา องค์กร FED ตรงตามความต้องการในระยะยาวของ แรงงานข้ามชาติชาวพม่า และครอบครัวของพวกเขา จึงทำงานต่อจนสร้างความไว้วางใจ ในหมู่ชุมชนชาวพม่า เจ้าหน้าที่สมาชิกในทีมงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนชาวพม่า ที่อาศัยอยู่ในสวนยางต่างๆ ท่าเรือประมงต่างๆ เราได้ใกล้ชิดกับแรงงานและรับรู้ถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรงในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่สมาชิกในทีมงานเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย FED เข้าถึงพบปะกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่ามากขึ้น และมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย เอ็นจีโอ จนสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่าวต่อเนื่อง

เรามีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุภารกิจของเรา โดยการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 7 ข้อคือ:

  • ให้การศึกษาแก่ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

  • การส่งเสริมโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และ ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

  • ให้เด็กต่างชาติมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข

  • สร้างความร่วมมือระหว่างคนไทยแลแรงงานชาวพม่าในชุนชน

  • ให้ความรู้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ด้านสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจสังคมและ สิทธิทางวัฒนธรรม

  • พัฒนาศักยภาพของสตรีแรงงานข้ามชาติชาวพม่า เพื่อให้มีการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เริ่มปฏิบัติ

FED สร่างโอกาสเพิ่มความชัดเจนให้ชุมชนแรงงานพม่าโดยการสร้างรูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นประชากรแฝงในประเทศไทย สามารถช่วยเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนไทย และเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ของแรงงานข้ามชาติ จากการถูกปฎิเสธโอกาสช่องทางการศึกษาที่มีอยู่ .

วิธีการของเรา

FED เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและ ชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในประเทศไทย ที่มีประชากรข้ามชาติขาดการเข้าถึงบริการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และโอกาสทางเศรษฐกิจ

แทนที่จะรอได้รับ สิทธิประโยชน์ดังกล่าว FED ให้การอบรมชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวพม่าให้พึ่งตนเองมากขึ้น ด้วยการคัดเลือกตัวแทนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเพื่อฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ FED สร้างองค์กรสร้างสมรรถภาพในการบริหารจัดการที่จำเป็นในการปลูกฝังความเป็นผู้นำชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้คือระบบที่แรงงานข้ามชาติชาวพม่า มีพลังที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ในขณะที่การพัฒนาบคคลากรในประเทศไทย มีความพร้อมที่ดีกว่าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศบ้านเกิดของตนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้กลับไปในประเทศของตน

FED ยังทำงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และสถาบันการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงการศึกษา, การศึกษา สุขภาพ และมีโอกาสในการทำงานที่ดี ซึ่งเราได้ร่วมมือกับ ผู้นำท้องถิ่น และ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด องค์กรอิสระ และใช้สื่อสร้างกระบวนการทางความคิด FED สร้างพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงระหว่างคนไทยและชุมชนชาวพม่าในท้องที่ ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในระดับนโยบาย

FED มุ่งเน้นไปที่จังหวัดที่มีประชากรข้ามชาติจำนวนมาก การเสริมสร้างการมองเห็น ปัญหาของพวกเขา แล้วสนับสนุนให้เข้าถึงการบริการทางสังคม ซึ่งถูกปฎิเสธเป็นระยะเวลานานตามกฎหมายไทยในปัจจุบันในฐานะที่เป็นบุคคลไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าเมืองของไทย การจดทะเบียนองค์กรครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นองค์กรพม่า ทำให้มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่เป็นองค์กรแม่ ที่จะเชื่อมโยงการทำงานขององค์กร พม่า อื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั่วประเทศ

เริ่มปฏิบัติ

จดหมายข่าวรายเดือน

สมัคร และ รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง!

พบกับทีมงาน

เจ้าหน้าที่จิตสาธารณะของเรา คือหัวใจของ FED และพวกเขามีจิตวิญญานของการเริ่มต้นการพัฒนาของพม่า หลายคนได้ผ่านปัญหาที่คล้ายกัน ซึ่งจะช่วยให้ FED เข้าถึงประชากรข้ามชาติ ในระดับบุคคลและใกล้ชิดมากขึ้น

Htoo Chit

Executive Director

Ei Ei Chaw

Deputy Director

Janejin Ema

Deputy Director

Min Oo

Migrant Development Coordinator

Bob Forrester

Health Coordinator

Saw Mudoh

Education Coordinator

Philippe van Gammeren

IT & Marketing

Ei Ei Chaw Mu

Administrator

Nawapat Kanjanapanboon

Mae Sot Field Coordinator

Sujitra Bobthong

Government Relations

Myint Zu Aye

Finance Supervisor

Chaunphit Phonphakit

Finance Officer

Ye Min

Integration Program Coordinator

Khru Jaree

ULC Principal

Piromporn Yale

KLC Principal

Supunsa Marem

Lawyer

Wai Phyo

Women & Children Rights Trainer

เริ่มปฏิบัติ

พันธมิตรของเรา

ถ้าไม่มีผู้ร่วมมือกับเรา เราจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อภารกิจของเรายั่งยืนตลอดไป ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนเรา