၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် ဖတ်ရှု့ပေးပါရန်

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ (PDF) ဖိုင်ကြည့်ရှုရန်
စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ (PDF) ဖိုင် ကြည့်ရှု့ရန်

၂၀၁၆ နှစ််ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

စုံစမ်းရန်

၂၀၁၅ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

စုံစမ်းရန်

၂၀၁၆ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ

စုံစမ်းရန်

၂၀၁၅ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ

စုံစမ်းရန်