ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးပါ။

ကျောင်းရန်ပုံငွေ နှင့် ကျောင်းများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပါ။ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ လှူဒါန်းမှုများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သားသမီးများ၏ အနာဂတ်အား တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။


ကျွန်ုပ််တို့၏ လစဉ်ထုတ်သတင်းစာစောင် လက်ခံရန် နှင့် ပါဝင်ရန်။