ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာမိသားစုများအား လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးပါ။ Read more

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါ

Donate to Kuraburi Learning Center

ကျွန်ုပ််တို့၏ လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင် ရယူရန်