ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ကစျပီးေတာ့့ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြကုိ ကန္႔သန္႔ထားတဲ့ အလုပ္ ၃၉ မ်ဳိးထဲမွ ၁၂ မ်ဳိးကုိစတင္လုပ္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု အလုပ္သမား၀န္ၾကီးက အတည္ျပဳပါတယ္။

၁၉၇၉ မွစျပီး ထုိင္းအစုိးရကသတ္မွတ္္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလုပ္ခြင့္မရွိတဲ့ ထုိင္းေတြအတြက္ ဦးစားေပးအလုပ္အကုိင္ ၃၉ မ်ဳိးထဲက အခုလုိ ၁၂ မ်ဳိးကုိေပးလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုပ္ျပန္ပါတယ္။

အလုပ္သမား၀န္ၾကီးက အဲ့ဒီလုိအလုပ္အကုိင္ေတြကို (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္) လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ကုိသက္ျငာေထာက္ထားျပီးၾကားျဖတ္စီစဥ္ေပးတဲ့သေဘာပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ ဇူလုိင္ (၁)ရက္ေန႔ဆုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူေတြမွန္သမွ် ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မွာျဖစ္လုိ႔ပါ။

ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ အခုလုပ္ခြင့္တုိးေပးလုိက္တဲ့အလုပ္ ၁၂ မ်ဳိးကေတာ့ ကာယခြန္အားစုိက္ထုပ္ျပီးလုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထုိင္းအလုပ္သမားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ မျဖစ္မေန ႏုိင္ငံျခားသားေတြသာလုပ္ရဖုိ႔ျဖစ္တဲ့ (အလုပ္ၾကမး္)အလုပ္ ၁၁ မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ သီးသန္႔လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိးစတာေတြျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။

အဲ့ဒီ လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ၁၁ မ်ဳိးကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ တရိစာၦန္ထိမ္းသိမ္းေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္စက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ အျခားေသာ ကြ်မ္းက်င္မွဳႏွင့္မဆုိင္သည့္လုပ္ငန္း၊ အုပ္စီျခင္း၊ လက္သမား၊ အျခားေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာအလုပ္ၾကမ္းမ်ား၊ ေမြ႔ရာခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ဂြမ္းေဆာင္ရက္/ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္ဓါးကိရိယာလုပ္ျခင္း၊ဖိနပ္လုပ္ငန္း၊ ဦးထုပ္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ အုိးထိမ္းသည္၊ ေၾကြထည္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းအစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ ကြ်မ္းက်င္လက္မွတ္ရွိ (ကြ်မ္းက်င္သူ)ႏုိင္ငံျခားသားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာႏွင့္ စာရင္းကုိင္တုိ႔အျဖစ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ဒီသံုးခုကုိလတ္တေလာမွာ လုပ္ခြင့္ျပဳရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အာဆီယံႏုိင္ငံအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ့ ကတိက၀တ္ပါ ေဒသတြင္းအာဆီယံႏုိင္ငံမွာ (ကြ်မ္းက်င္)အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာေျပာင္းေရ ့ႊလုပ္ကုိင္ခြင့္မူအရေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းေတြအတြက္ က်န္တဲ့ ၂၈ မ်ဳိးေသာအလုပ္မ်ားကေတာ့

ပန္းပုလုပ္ငန္း၊ လက္ခ်ဳပ္ထည္လုပ္ငန္း၊ ဖ်ာရက္လုပ္ျခင္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးအတြက္ အိမ္တြင္းမွုလုပ္ငန္းအျဖစ္ ၾကိမ္- ေလ်ာ္- က်ဴ- ေကာက္ရုိး ႏွင့္ ၀ါတုိ႔မွထုပ္ကုန္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အလွဆင္လက္လုပ္ဖေယာင္း-ပုိးစကၠဴျပလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ထုိင္းရုိးရာ၀ိေသသမ်ားပါ၀င္သည့္ လက္မွဳအႏုပညာထည္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၊ယြန္းထည္လုပ္ငန္း၊ ထုိင္းရုိးရာဂီတအသံုးအေဆာင္မ်ားထုပ္လုပ္ျခင္း၊ ရုိးရာထုိင္းအရုပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရႊထည္လုပ္ငန္း၊ ေငြထည္လုပ္ငန္း၊ ေၾကးလုပ္ငန္း၊ သပိတ္၊ ပိတ္ထည္ထီးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဗုဒ ရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပံု-ရုပ္ထုလုပ္ငန္း၊ ထုိင္းအကၡရာစာသားႏွင့္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ထုိင္းပုိးထည္လက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ လုိင္းကားေမာင္ႏွင္ျခင္း၊  ေဆးလိပ္လိပ္ျခင္း၊ ေစ်းဆုိင္ႏွင့္အျခားေသာလက္လီဒုိင္ဆုိင္မ်ားတြင္ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ လွည့္လည္ေစ်းေရာင္းခ်ျဖင္း၊ ေလလံတင္ေရာင္းျချခင္းဆုိင္ရာ၊ စိန္-ေက်ာက္ေသြးျခင္း၊ အလွျပင္ႏွင့္ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ ေဒသခံေစ်းေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာအၾကံေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မွဳဆုိင္ရာ၊ဧည့္လမ္းညႊန္၊ လမ္ေဘးေစ်းသည္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးုဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ ထုိင္းရုိးရာအႏွိပ္သည္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး အလုပ္သမား၀န္းၾကီးက ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ ဆက္လက္ငွားရမ္းထားပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဆုိင္ရဲ့အေထြေထြလုပ္ငန္းေတြကုိလုပ္ဖုိ႔အတြက္ဘဲရမယ္ ဥပမာအားျဖင့္ ေစ်း၀ယ္သူကို ပစၥည္းယူေပးတာတုိ႔ ပစၥညး္ေဘာင္ခ်ာေပးတာတုိ႔ဘဲလုပ္ခြင့္ရွိမယ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ဆက္စပ္လုိ႔ ျပန္အမ္းတာ-လက္ခံယူတာေတြလုပ္ခြင့္မရွိပါဘူးတဲ့။

အလားတူဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဟာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါ အလုပ္ခြင့္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ဧရိယာအ၀န္း၀ိုင္းမွာဘဲ ေမာင္းႏွင့္ခြင့္ရွိပါတယ္တဲ့။