ထိပ်တန်း သတင်းများ

  • Visiting a friend with HIV in Myanmar

    Visiting a friend with HIV in Myanmar. Tin Ko Ko was one of our HIV patients that the FED Health team took care of in 2008. He came to Thailand in 1989, at that time he was around 20 years old. There are many [...]

လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်

ပုံမှန်စာနယ်ဇင်း လက်ခံခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း

Follow us on:

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်းများ

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

facebookFacebook

twitterTwitter

Education Program of Foundation for Education and Development (FED) is going to conduct student outreach...
Click See More......
ပညာေရးနွင္႕ဖ ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) ၏ ေရႊ႕ ေျပာင္းျမန္မာက ေလးမ်ားေက်ာင္းမွ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္အတ ြက္ ေက်ာင္းသားစာရင္းလိုက္လံေကာက္ခံျခင္းနွင္႕ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းတို႕အား ျပဳလုပ္သ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ၊ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားစာရင္းလိုက္လံေကာက္ခံျခင္း၊
၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ထပ္လမု။
၂၁၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ဘန္မြ ြန္း။
၂၂၊ ၅၊ ၂၀၁၉ -  ဘန္နယန္း၊ ေခါက္လတ္။
၂၃၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ကူရဘူရီ ဖယ္ပလာ။
၂၄၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ဘန္ဝမ္း။
၂၅၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - တာခ်မ္း။

ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမ်ားကိုလာမည္႕ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႕မွ
(၃၁) ရက္ေန႕အထိ လက္ခံျပဳလုပ္သ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပး
အပ္ပါသည္။
and school admission for the 2019- 2020 Academic Year as the following schedule.
Student outreach.
20.5.2019 - Htaplamu.
21.5.2019 - Ban Muang.
22.5.2019 - Ban Naing and Koh Lak.
23.5.2019 - Kuraburi Pier.
24.5.2019 - Ban Wang.
25.5.2019 - Tah Chang.

School admission for the 2019- 2020 Academic Year will be carried out from May 27th to  May 31st.
Htoo Chit Ei Ei Chaw Janejin Ema Min Oo Zaw Min Oo Eiei Chawmu Thin Yanant Aung Myat Thu Nay Wine Aye Naing Swe Swe Myint Eh Poung Ayethu Su Agnes Wai Phyo Mi Lay Min Lay Myintzu Aye

Education Program of Foundation for Education and Development (FED) is going to conduct student outreach...
Click "See More"......
ပညာေရးနွင္႕ဖ ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) ၏ ေရႊ႕ ေျပာင္းျမန္မာက ေလးမ်ားေက်ာင္းမွ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္အတ ြက္ ေက်ာင္းသားစာရင္းလိုက္လံေကာက္ခံျခင္းနွင္႕ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းတို႕အား ျပဳလုပ္သ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ၊
အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားစာရင္းလိုက္လံေကာက္ခံျခင္း၊
၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ထပ္လမု။
၂၁၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ဘန္မြ ြန္း။
၂၂၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ဘန္နယန္း၊ ေခါက္လတ္။
၂၃၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ကူရဘူရီ ဖယ္ပလာ။
၂၄၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - ဘန္ဝမ္း။
၂၅၊ ၅၊ ၂၀၁၉ - တာခ်မ္း။

ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမ်ားကိုလာမည္႕ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႕မွ
(၃၁) ရက္ေန႕အထိ လက္ခံျပဳလုပ္သ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပး
အပ္ပါသည္။
and school admission for the 2019- 2020 Academic Year as the following schedule.
Student outreach.
20.5.2019 - Htaplamu.
21.5.2019 - Ban Muang.
22.5.2019 - Ban Naing and Koh Lak.
23.5.2019 - Kuraburi Pier.
24.5.2019 - Ban Wang.
25.5.2019 - Tah Chang.

School admission for the 2019- 2020 Academic Year will be carried out from May 27th to Htoo Chit
Ei Ei ChawEJanejin EmaaMin OoEZaw Min OoZEiei ChawmuiThin YananthAung Myat ThugNay WineuAye Naing Swe Swe Myint Eh PoungtAyethu Su Agnes Wai PhyosMi LayhMin LayaMyintzu Ayeyintzu Aye
... See MoreSee Less

1 week ago

A short compilation video of our children at the Unified Learning Center. Thanks to all volunteers, donors and partners for supporting us and making the right to education a reality.
ပညာေရးနွင္႕ဖ ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ထိုင္းနုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖန္ငခရိဳင္တ ြင္ဖ ြင္႕လွစ္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာက ေလးမ်ားအလယ္တန္းေက်ာင္း (ULC) မွ က ေလးငယ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းက ေလးအားတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
ပညာသင္ယူခ ြင္႕ရရွိေစရန္နွင္႕ ကူညီပံ႕ပိုးေပးေနသည္႕ လက္တ ြဲေဖာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားနွင္႕တစ္က ြ ေစတနာ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းမွတ္တမ္း
တင္အပ္ပါသည္။
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook

Mooi leuke opname Philippe van Gammeren

Load more

@fedgrassroots