ထိပ်တန်း သတင်းများ

  • Visiting a friend with HIV in Myanmar

    Visiting a friend with HIV in Myanmar. Tin Ko Ko was one of our HIV patients that the FED Health team took care of in 2008. He came to Thailand in 1989, at that time he was around 20 years old. There are many [...]

လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်

ပုံမှန်စာနယ်ဇင်း လက်ခံခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း

Follow us on:

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်းများ

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

facebookFacebook

twitterTwitter

Kuraburi Learning Center (KLC) - a small Burmese migrant school with 80 children in Thailand with enthusiastic kids that want to learn and do so in an interactive way. Sometimes all the learning, the fun and the heat makes them want to nap for a few minutes, only to get recharged and go for another lesson.
They were so happy with a pair of new shoes and they never mind to help cleaning up the school after rough weather in the raining season.
They do need more support from people like you to keep the school running. Learning Centers like these completely run on donations. Without it, they would likely fall victim to child labour or stay at home unschooled, never breaking out of the family poverty cycle that has affected them for decades.
Watch the video at ghre.org/kuraburi
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Load more

@fedgrassroots