ထိပ်တန်း သတင်းများ

  • Visiting a friend with HIV in Myanmar

    Visiting a friend with HIV in Myanmar. Tin Ko Ko was one of our HIV patients that the FED Health team took care of in 2008. He came to Thailand in 1989, at that time he was around 20 years old. There are many [...]

လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်

ပုံမှန်စာနယ်ဇင်း လက်ခံခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း

Follow us on:

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်းများ

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

facebookFacebook

twitterTwitter

Do you know who catches your seafood? See how overfishing and human rights intersect in the exclusive new teaser for #GhostFleetFilm. bit.ly/GhostFleetFilm

#GhostFleet
As many as 4,000 captives work in the Thailand’s seafood industry today. The food caught by these trapped men floods supply chains and ends up in American stores as pet food, fresh and frozen fish, and shrimp.
... See MoreSee Less

9 hours ago

Comment on Facebook

ပညာေရးနွင္႕ဖ ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ဖ ြင္႕လွစ္ထားေသာေရႊ႕ ေျပာင္းျမန္မာက ေလးမ်ားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတ ြင္  ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ အတ ြက္သင္ယူျပီးေျမာက္မႈ စာရင္း မ်ားအားထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ 
A final result for 2018- 2019 academic year is being released at FEDs migrant learning centers in Southern Thailand.

ပညာေရးနွင္႕ဖ ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ဖ ြင္႕လွစ္ထားေသာေရႊ႕ ေျပာင္းျမန္မာက ေလးမ်ားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတ ြင္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ အတ ြက္သင္ယူျပီးေျမာက္မႈ စာရင္း မ်ားအားထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
A final result for 2018- 2019 academic year is being released at FED's migrant learning centers in Southern Thailand.
... See MoreSee Less

5 days ago

“I want to help others like me, who are still suffering.” After spending 11 years enslaved at sea, Tun Lin shares the hardships returning home and his vision for the future. This June, get inspired by #GhostFleetFilm. bit.ly/GhostFleetFilm

Vulcan Productions
“I want to help others like me, who are still suffering.” After spending 11 years enslaved at sea, Tun Lin shares the hardships returning home and his vision for the future. This June, get inspired by #GhostFleetFilm. bit.ly/GhostFleetFilm
... See MoreSee Less

5 days ago

Load more

@fedgrassroots