သမိုင္းေၾကာင္း

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စူနာမီျဖစ္ၿပီးမၾကာမီတြင္ FED အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴ ရႈထားျခင္းခံေနရေသာ ဖန္ငေဒသအတြင္းရွိ စူနာမီဒုကၡသည္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို အေရးေပၚကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ပင္မ ရံုးအေျခစိုက္ထားေသာ စံခရဘူရီမွ ဖန္ငခရိုင္အတြင္းသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့၍ ရံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

FED အဖြဲ ့အစည္းကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္ ၊ စံခရဘူရီၿမိဳ ႕တြင္ GHRE (Grassroots Human Rights Education & Development)အမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စူနာမီျဖစ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ FED အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴ ရႈထားျခင္းခံေနရေသာ ဖန္ငေဒသအတြင္းရွိ စူနာမီဒုကၡသည္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို အေရးေပၚကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ပင္မရံုးအေျခစိုက္ေနသာ စံခရဘူရီမွ ဖန္ငခရိုင္အတြင္းသို ့ ရံုးေျပာင္းေရႊ ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ FED အဖြဲ ့အစည္းမွ အဖိႏွိပ္ခံ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ FED ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ၾကရာ ပတ္၀တ္က်င္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာဘာျခံမ်ား ၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အကြ်မ္းတ၀င္ ဆက္စပ္မႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ နိစၥဒူ၀ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲျပႆ နာ အေျခအေနမ်ားကို မလြတ္တမ္းေလ့လာသိရွိခြင့္ရေနပါသည္။ FED ၏ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ပင္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတို ့၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ FED အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ တျခားအစိုးရမဟုတ္သည့္ NGOs အဖြဲ ့အစည္းႀကီးမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၇ ခု ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

  • ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း။
  • ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။
  • ေရႊ ့ေျပာင္ျမန္မာကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ ဖန္တီးေပးျခင္း။
  • ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
  • ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳ မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  • ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို လူအခြင့္အေရး အသိပညာ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား ပို ့ခ်ေပးျခင္း။
  • ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေန တိုးတက္ျမွင့္မားမႈရွိေစရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စသည္တို ့ျဖစ္သည္။
က်ြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ပံ့ပိုးပါ။

္ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ FED အဖြဲ ့မွ အမ်ိဳးသားေရးစံ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရင္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တခ်ိန္က မ်က္ကြယ္ျပဳခံရသည့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေပၚေပၚလြင္လြင္ျဖစ္လာေစဖို ့ FED အဖြဲ ့မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ထိုင္းျပည္သူလူထု၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ တဖက္မွာလည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကာလအတန္ၾကာ မရရွိခဲ့ဖူးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာေအာင္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို ့ FED အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို့အဖြဲ ့အစည္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းဗ်ဴဟာ

လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာဆံုးရႈံးေနေသာ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ FED မွ ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေမွ်ာ္ကိုး ေနမည့္အစား မိမိတို့အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာလူထုအား ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာလူထုထဲမွ မိမိတို ့သင္တန္းေပးထားသည့္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို FED ၌ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္ ့အပ္ထားၿပီး ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားလူထုၾကားထဲသို႔ ေရာက္သည့္အထိ ဦးေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ရန္ အဖြဲ ့အစည္းဆိုင္ရာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈစြမ္းရည္သင္တန္းမ်ားကို ပို ့ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္စဥ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တက္လာေစၿပီး ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ ဘ၀အေျခအေနကို ရရွိေစရန္ႏွင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ျပန္ဖို ့အခြင့္အလမ္း ရွွိလာသည့္အခါ အမိႏိုင္ငံ၌ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားရရွိေစဖို႔ငွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္တို ့ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပညာ သင္ယူႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ၊ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ား ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ FED အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို့အေနျဖင့္ ေဒသခံအစိုးအရမ်ား၊ ခရိုင္အဆင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုၾကား ကြာဟေနမႈအေပၚ FED မွ တရား၀င္ ထိေရာက္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းကူးတံတား ခင္းက်င္းေပးသည္။ တဖက္တြင္လည္း ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေပၚေပၚလြင္လြင္ရွိလာေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းဥပေဒမွ အခ်ိန္ကာလာၾကာျမင့္စြာ လ်စ္လ်ဴ ရႈ႕ထားေသာ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို ့အေရး ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာေစဖို ့ရန္ FED အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာမ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ ခရိုင္မ်ားတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ FED သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ တရား၀င္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံ ့အျပားတြင္ရွိေသာ တျခားေသာ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ျမန္မာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဦးေဆာင္အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

က်ြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ပံ့ပိုးပါ။

လစဥ္ထုတ္ သတင္းစာေစာင္

ပုံမွန္စာနယ္ဇင္း လက္ခံျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ျမန္မာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ FED ၏ အသည္းႏွလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘဝႏွင့္ တူညီေသာ ဘဝအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ FED အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေရးအတြက္ အေျခခံအထိ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Htoo Chit

Executive Director

Ei Ei Chaw

Deputy Director

Mark Del Greco

Development Director

Min Oo

Migrant Development Coordinator

Yan Naing

Health Coordinator

Min Thein Kyaw

Education Coordinator

Khru Jaree

ULC Principal

Zai Lat Aung

Administrator

Ye Min

Integration Program Coordinator

Aye Thandar Aung

SRHR Project Coordinator

Suphot Soiphun

Safe School Coordinator Phang Nga

Supunsa Marem

Lawyer

Mya Lay Ngon

Finance Supervisor

Sujitra Bobthong

Project Coordinator IIC

Philippe van Gammeren

IT & Marketing

Wai Phyo

COM Coordinator

Yuphim Chopapast

Government Relations

Piromporn Yale

KLC Principal

Nawapat Kanjanapanboon

Mae Sot Field Coordinator

က်ြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ပံ့ပိုးပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (အလွဴ ရွင္မ်ား)

ကြ်န္ေတာ္္တို ့၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့အား ကူညီေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား အစဥ္ထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ေနပါမည္။