ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း  (FED)

သမိုင်းကြောင်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျွန်တော်တို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာများဖြစ်သည့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကလေးများအား ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာမိသားစုများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ကျန်းမာရေးပညာပေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်း၍ လုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

facebookFacebook

ကေလးေတြေပ်ာ္ပါေစ။

ကေလးေတြေပ်ာ္ပါေစ။Super Sunday!!! ... See MoreSee Less

4 hours ago

การอภิปรายเชิงนโยบายและประสบการณ์นวัตกรรม เรื่อง
"นวัตกรรมทางนโยบาย: การสร้างภาคีเพื่อความยั่งยืน"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ

Center for Peace and Conflict Studies, Chula
การอภิปรายเชิงนโยบายและประสบการณ์นวัตกรรม เรื่อง
"นวัตกรรมทางนโยบาย: การสร้างภาคีเพื่อความยั่งยืน"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ
... See MoreSee Less

3 days ago

การเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติเรื่อง " การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่น และการศึกษา : สร้างสะพาน สลายกำแพง "

Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report
“Migration, displacement and education: Building bridges, not wall”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ

Center for Peace and Conflict Studies, Chula
การเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติเรื่อง " การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่น และการศึกษา : สร้างสะพาน สลายกำแพง "

Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report
“Migration, displacement and education: Building bridges, not wall”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ
... See MoreSee Less

3 days ago

การเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติเรื่อง " การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่น และการศึกษา : สร้างสะพาน สลายกำแพง "

Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report
“Migration, displacement and education: Building bridges, not wall”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ

Center for Peace and Conflict Studies, Chula
การเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติเรื่อง " การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่น และการศึกษา : สร้างสะพาน สลายกำแพง "

Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report
“Migration, displacement and education: Building bridges, not wall”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกรุงเทพ
... See MoreSee Less

3 days ago

Load more

လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်

ပုံမှန်စာနယ်ဇင်း လက်ခံခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း

ထိပ်တန်းသတင်းများ

Closely watching the floods in Myanmar

ဧပြီ 19th, 2019|0 Comments

FED is saddened by the ongoing floods in Burma/Myanmar, which have now taken the lives of 100 people and affected 1 million people since July 16, 2015. The west of the country has been hardest hit [...]

ထူးခြားသတင်းများ

Instagram ပြခန်း